Quy định thành viên

Quy định thành viên

[us_separator size=”small”]

Các tài khoản sau khi đăng ký sẽ có quyền lợi:

  • Được sử dụng chức năng “viết bài”
  • Được dùng và sửa chữ ký.
  • Được gửi link trong nội dung bài viết
  • Được tham gia đăng ký một số sự kiện chỉ dành riêng cho Thành viên.